جغرافیای دیگری خلق کرده …
پنجشنبه دوازدهم تیر 139314:57
♥گالرے عکس میس هانـے♥

 

جغرافیای دیگری خلق کرده …

نبودنت …

ابروهایم شده اند …

خط ِ استوای جدیدی …

که حوالی شان

همیشه بارانیست . . !

آرتین


به جـــای ساعت …
پنجشنبه دوازدهم تیر 139314:53

 

♥گالرے عکس میس هانـے♥

 

به جـــای ساعت …

نــوار سیـــاهی …

به مچ دســـتم  بستـــم …

زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد …

و …

مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت …

و …

هـرچـه مـربـوط بـه آن اسـت …

شکستـــم …

آرتین


لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم
چهارشنبه یازدهم تیر 139317:57

 

♥گالرے عکس میس هانـے♥

 

لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم

قــاب گــرفتمــــ

بــ ــه صـورتـم آویختــم !

حــالا بـا خیــال راحــت

هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ

” بغـــض ” مـیکنمــــ …

آرتین


בسـت بــہ “صورتـم” نـزלּ !
چهارشنبه یازدهم تیر 139317:42

 

♥گالرے عکس میس هانـے♥

 

בسـت بــہ “صورتـم” نـزלּ !
 
 مے تـرسҐ بیـفتـב
 
 نقـاب פֿـنـבانـے ڪــہ بـر چهـرـہ בارҐ !
 
 و بعــב
 
 ωـیـل ِ اشـڪ هـایـҐ “تـــــــــــو” را بـا פֿــوב ببــرב
 
 و بـاز
 
 مלּ بمانҐ و تنهــــــایے …!!!

آرتین